Bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Áp dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020
Áp dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Áp dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ khi nào?

Thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử từ khi nào là câu hỏi mà hiện nay nhiều doanh nghiệp, ngay cả cơ quan thuế vẫn còn lúng túng và chưa rõ thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử là bao giờ? M-Invoice xin chia sẻ cụ thể theo căn cứ pháp lý hiện nay là thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử là 01/11/2020 hoặc Chính phủ bản hành nghị định hướng dẫn thực hiện Luật số 38/2019/QH14 .

Căn cứ pháp lý quy định về thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử:

Quy định theo khoản 3, điều 26 tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP: “..3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này….

Quy định về hiệu lực thi hành tại khoản 2, điều 151 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. “… 2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Căn cứ vào Công văn số 3646/TCT-CS hỏi về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử: ”  Căn cứ các quy định nêu trên:

  • Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 1 1 9120 1 8/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
  • Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC .

           Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về’ hóa đơn, chứng từ điện tử.

Kết luận về thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử:

Theo đó, Thời điểm áp dụng hoá đơn diện tử sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2020 trong trường hợp chưa có nghị định thay thế và hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Hãy đăng ký để M-Invoice tư vấn cho bạn