HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
LÀ GÌ ?

Bao gồm cơ sở pháp lý, tính năng nghiệp vụ, nền tảng công nghệ và
hỗ trợ dịch vụ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành
và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Văn bản số 2488/TCT-DNL ngày
05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL
ngày 12/8/2013 của Tổng Cục Thuế về
việc hướng dẫn thực hiện HĐĐT.

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày
18/3/2014 của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực…

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Thực hiện được tất cả các tác dụng như trên hoá đơn truyền thống: phát hành, sửa đổi, hoàn hủy.
Hỗ trợ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.
Tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn.
Tự động tạo báo cáo định kỳ theo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan thuế.
Tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường.
Tra cứu hoá đơn mọi lúc mọi nơi.
Phân cấp, phân quyền theo yêu cầu.
Tích hợp quy trình trình ký và duyệt hóa đơn trước khi ký điện tử để xuất hóa đơn.
Tích hợp giải pháp ký theo lô (ký nhiều hóa đơn một lúc) không phân biệt hình thức áp dụng
         phân tán hay tập trung.
Tích hợp quy trình lập hóa đơn và gửi SMS / email trực tiếp cho khách hàng nhanh chóng
Tích hợp cho phép người mua tham gia đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử.
Tích hợp giải pháp bảo mật thông tin gốc, giúp tránh bị lộ thông tin khi dữ liệu về hóa đơn bị hack.

TÍNH NĂNG NGHIỆP VỤ VƯỢT TRỘI

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Khởi tạo dịch vụ trong vòng 30 phút
Đào tạo , hướng dẫn sử dụng, sau khi cài đặt
Tài liệu , video hướng dẫn sử dụng chi tiết
Hỗ trợ từ xa qua: điện thoại, ultraviewer, chat…
Cập nhật thường xuyên tính năng, thông tư,
         nghị định theo quy định bộ tài chính

 0901 80 16 18

 info@minvoice.vn

 Đường tới M-Invoice