THÔNG BÁO: Kế hoạch tạm dừng các Hệ thống ứng dụng tại Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế thông báo về việc tạm dừng hoạt động của hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (ETax) từ 18h00 ngày 27/11/2020 đến 18h00 ngày 29/11/2020 để thực hiện kiểm thử hoạt động của các hệ thống ứng dụng tại trung tâm dữ liệu dự phòng.
Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết.
Trân trọng cảm ơn!

Một bình luận cho “THÔNG BÁO: Kế hoạch tạm dừng các Hệ thống ứng dụng tại Tổng cục Thuế”