Sử dụng hóa đơn điện tử không còn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Hiện nay, nếu vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và các Thông tư 32/2022/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC thì hàng quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn phải lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC), dù có sử dụng hay không sử dụng hóa đơn. Nhưng nếu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020, Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế cho Nghị định 119/2019, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì việc báo cáo này sẽ được loại bỏ, giảm nhẹ thủ tục hành chính đối với những doanh nghiệp dùng nhiều loại hóa đơn, nhiều lượng hóa đơn.

Để sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Ngoài các chỉ tiêu cơ bản (tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, cơ quan Thuế quản lý) thì người nộp thuế phải đăng ký cụ thể về các chỉ tiêu: Hình thức hóa đơn điện tử (có mã/không có mã của cơ quan Thuế); Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn (trực tiếp/thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử); phương thức chuyển dữ liệu (đầy đủ nội dung từng hóa đơn/ theo bảng tổng hợp dữ liệu); loại hóa đơn điện tử sử dụng (hóa đơn GTGT, bán hàng …); danh sách chứng thư số sử dụng và đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có).

Sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì người nộp thuế được lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, sau khi lập, người bán phải gửi hóa đơn đó đến cơ quan Thuế để được cấp mã rồi mới gửi cho người mua. Tương tự như vậy, người nộp thuế sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế, khi gửi hóa đơn đã lập cho người mua thì đồng thời (trong cùng ngày lập) phải gửi dữ liệu của hóa đơn đó đến cơ quan Thuế quản lý. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ủy nhiệm cho bên thứ 3 sử dụng hóa đơn điện tử thì bên ủy nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng hóa đơn đã ủy nhiệm. Nếu ủy nhiệm sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Do tất cả các hóa đơn gửi đến lấy mã hoặc hóa đơn không có mã gửi dữ liệu đến cơ quan Thuế của từng người nộp thuế đã được lưu giữ tại cơ quan Thuế quản lý, nên người nộp thuế sẽ không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (BC26/AC) như trước đây nữa./.