Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

M-Invoice xin hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và hướng dẫn xử ký trên Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice như sau:

Trình tự xử lý sai sót

Sai sót Chưa gửi cho người mua – Người bán tự phát hiện sai sót Đã gửi cho người mua – 2 bên phát hiện sai sót Cơ quan thuế phát hiện sai sót
Trọng yếu

Sai sót liên quan đến: Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền Thuế, quy cách / tên hàng / chất lượng

B1. Hủy hóa đơn.

B2. Lập hóa đơn mới.

B3. Lập  04/SS-HĐĐT

B1. Thỏa thuận với Người mua về việc lập hóa đơn Điều chỉnh / Thay thế

B2. Lập hóa đơn điện tử Điều chỉnh / Thay thế

(Không lập 04/SS-HĐĐT đối với TH người mua và người bán tự phát hiện sai sót. Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 19 của nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

Trong trường hợp CQT tự phát hiện ra sai sót thì CQT sẽ gửi thông báo rà soát hóa đơn qua email mà NNT đăng ký theo mẫu 01/TB-RSĐT. Khi tiếp nhận và trả lời Người bán thực hiện lập 04/SS-HĐĐT để Giải trình hoặc xử lý các hóa đơn sai sót

Trường hợp quá thời hạn ghi trên thông báo CQT mà Doanh nghiệp chưa lập Thông báo 04/SS-HĐĐT để giải trình. CQT chuyển sang Trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn 

Không Trọng Yếu

Sai sót về địa chỉ, tên công ty

Chỉ cần lập 04/SS-HĐĐT => Chọn hình thức là giải trình và ghi lý do

(Trừ trường hợp HDDT KHÔNG MÃ chưa gửi dữ liệu đến CQT mà phát hiện sai sót thì không cần lập)

Lưu ý: Mẫu 04/SS-HĐĐT là thông báo từ NNT đến CQT trong các trường hợp có hóa đơn sai sót. Thời hạn lập 04/SS-HĐĐT chậm nhất theo kỳ kê khai thuế cho các hóa đơn có sai sót. 

Một số tình huống hay sai sót về mặt dữ liệu người dùng nhập.

 • Tên người mua hàng vượt quá 100 ký tự;
 • Tên Đơn vị vượt quá 400 ký tự;
 • Địa chỉ vượt quá 400 ký tự;
 • email chỉ được nhập 1 email và không dài quá 50 ký tự;
 • Số điện thoại chỉ được nhập 1 số, không viết cách, không viết chấm và vượt quá 20;
 • Số tài khoản chỉ được nhập 1 số, không viết cách, không viết chấm và vượt quá 30;
 • Tên ngân hàng vượt quá 400 ký tự;
 • Mã hàng vượt quá 50 ký tự;
 • Tên mặt hàng vượt quá 500 ký tự;
 • Nhập dòng ghi chú diễn giải không nhập thuế suất.

Đây là quy định khi CQT validate và M-Invoice cũng đã validate như vậy.

Hướng dẫn xử lý sai sót trên phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice

 1. Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế: M-Invoice xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn lập hóa đơn điện tử thay thế theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và hướng dẫn thao tác trên Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice như sau:
  • Bước 1: Chọn vào hóa đơn điện tử bị sai sót cần thực hiện nghiệp vụ thay thế.
  • Bước 2: Chọn ô chức năng Nghiệp vụ -> chọn nghiệp vụ Thay thế
  • Bước 3: Nhập liệu vào hóa đơn mới. Lưu ý: Quý khách hàng cần nhập liệu thêm 3 thông tin: Số văn bản, Ngày văn bản và Lý do. Sau khi nhập liệu đầy đủ ấn Lưu để lập hóa đơn.
  • Trong trường hợp, quý khách hàng cần thay thế cho hóa đơn sai sót áp dụng  theo thông tư 32, anh chị vui lòng nhập liệu thêm các thông tin của hóa đơn sai sót của thông tư 32.
  • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn. Sau đó Ký và gửi CQT.
  • Video hướng dẫn:
 2. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh: M-Invoice xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và hướng dẫn thao tác trên Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice như sau:
  • Bước 1: Chọn vào hóa đơn điện tử bị sai sót cần thực hiện nghiệp vụ điều chỉnh.
  • Bước 2: Chọn ô chức năng Nghiệp vụ -> chọn nghiệp vụ Điều chỉnh ( nếu hóa đơn cần điều chỉnh là hóa đơn theo TT78), chọn nghiệp vụ Điều chỉnh hóa đơn theo TT32 (nếu hóa đơn cần điều chỉnh là hóa đơn theo TT32).
  • Bước 3: Nhập liệu các thông tin cần điều chỉnh vào hóa đơn điều chỉnh. Lưu ý: Quý khách hàng chỉ cần nhập liệu giá trị điều chỉnh, nhập liệu dương đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, nhập liệu âm với hóa đơn điều chỉnh giảm. Sau khi nhập liệu đầy đủ ấn Lưu để lập hóa đơn.
  • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn. Sau đó Ký và gửi CQT.
  • Video hướng dẫn:

3. Hướng dẫn lập 04/SS-HDDT: M-Invoice xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn lập thông báo hủy/giải trình 04/SS-HDDT theo Thông tư  78/2021/TT-BTC và hướng dẫn thao tác trên Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice như sau:

  • Bước 1: Chọn vào Hóa đơn NĐ 123. Sau đó chọn Quản lý Thông báo Hủy/ Giải trình.
  • Bước 2: Ấn nút Thêm để tạo 04/SS-HDDT.
  • Bước 3: Ấn vào Chọn hóa đơn để lọc ra hóa đơn sai sót cần thông báo Hủy/Giải trình.
  • Bước 4: Chọn hình thức thông báo của 04/SS-HDDT và nhập Lý do lập thông báo. Sau khi nhập liệu đầy đủ thông tin ấn nút Lưu tạm để lưu 04/SS-HDDT.
  • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin trên 04/SS và Ký thông báo. Sau đó Gửi CQT.
  • Video hướng dẫn:

M-invoice xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng Quý Đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành, đặc biệt là Cục Thuế 6 tỉnh, Tổng Cục Thuế đã sát cánh cùng chúng tôi hoàn thành tốt nhiện vụ quan trọng này.