Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH do Covid-19

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, Liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố – Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Sở Tài chính Hà Nội đã hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 và thủ tục hoãn đóng BHXH như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÃN ĐÓNG BHXH:

Người sử dụng lao động hay gọi chung là doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠM HOÃN ĐÓNG BHXH:

 • Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 06 năm 2020.
 • Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì có thể được xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HOÃN ĐÓNG BHXH

Bước 1: Xin xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại

 • Đối với doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên thì lập văn bản đề nghị xác nhận kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.
 • Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản thì làm văn bản đề nghị xác nhận kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính xem xét, xác định và có văn bản trả lời Doanh nghiệp.

Bước 2: Xin áp dụng tạm ngưng đóng bảo hiểm

 • Gửi văn bản xin tạm ngưng đóng bảo hiểm kèm theo giấy xác nhận giảm lao động hoặc thiệt hại tới Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. HỒ SƠ THỦ TỤC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH

Hồ sơ bao gồm: 

 • Công văn đề nghị xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01a, mẫu số 01.b).
 • Danh sách lao động có mặt và danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (mẫu số 02a).
 • Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại (mẫu số 02.b).
 • Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh (Mẫu số 02.c).
 • Hồ sơ liên quan để đối chiếu gồm: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản chính (hoặc bản sao) giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh; bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; các giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, hưởng lương ngừng việc …).

TẢI BỘ HỒ SƠ MẪU TẠI ĐÂY

Nguồn: vivabcs,