DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẬN, TRUYỀN, LƯU TRỮ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN VỚI CƠ QUAN THUẾ

M-INVOICE Là một trong những tổ chức đầu tiên đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu với Tổng cục Thuế

 

Ngày 05/11/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-TCT về việc phê duyệt danh sách các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế, cụ thể bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Misa
2. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams
3. Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-INVOICE
4. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn
5. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.
6. Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm
7. Công ty Cổ phần dịch vụ T-VAN HILO
8. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

 

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các tổ chức nêu trên để hoàn thiện hợp đồng và chuẩn bị phương án kết nối trên môi trường triển khai chính thức.
Ngoài ra, từ ngày 05/11/2021, Tổng cục Thuế (Cục CNTT) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo Thông báo số 421/TB-TCT ngày 08/10/2021 của Tổng cục Thuế
Để được chọn kết nối trực tiếp, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải thỏa mãn các yêu cầu khắt khe về nhân sự, tài chính, kỹ thuật và đặc biệt phải thuộc nhóm có số lượng khách hàng sử dụng nhiều nhất.
Quyết định đính kèm