Có thể lập biên bản thu hồi hóa đơn cho hóa đơn điện tử không?

Trường hợp hóa đơn giấy viết sai, đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thì kế toán lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế. Nhưng quy định này liệu còn đúng khi doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử? Hãy cùng M-Invoice tìm hiểu về vấn đề này:

1. Khi nào cần lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Đối với hóa đơn giấy, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

2. Biên bản thu hồi hóa đơn có được áp dụng cho hóa đơn điện tử không?

Đối với hóa đơn điên tử, trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý theo các bước như sau:

– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Căn cứ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì không có mẫu mặc định và tên chính xác cho biên bản thoả thuận của hai bên khi thực hiện thu hồi/huỷ bỏ. Do vậy, doanh nghiệp căn cứ vào Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC để lập biên bản thu hồi/biên bản huỷ hoá đơn có đầy đủ nội dung yêu cầu là được.

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, khi phát hiện hóa đơn giấy có sai sót sau khi đã lập nhưng chưa kê khai thuế, doanh nghiệp cần lập biên bản THHĐ đối với hóa đơn giấy đó và sau đó có thể lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy đã lập sai.

Thay vì phải tìm mẫu và lập biên bản thu hồi hóa đơn hoặc biên bản hủy hóa đơn một cách thủ công, kế toán có thể lập và gửi biên bản này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice

Trên phần mềm M-Invoice đã có sẵn biển mẫu hủy hóa đơn cập nhật theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Do đó doanh nghiệp chỉ cần chọn và điền thông tin cần thiết, M-Invoice sẽ tự động lập biên bản hủy và hóa đơn điện tử thay thế để người bán ký số và gửi thới người mua qua email hoặc SMS.

Lập hóa đơn điện tử nhanh chóng ngay trên M-Invoice