15 MẪU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (01GTKT)

MẪU 1

MẪU 2

MẪU 3

MẪU 4

MẪU 5

MẪU 6

MẪU 7

MẪU 8

MẪU 9

MẪU 10

MẪU 11

MẪU 12

MẪU 13

MẪU 14

MẪU 15

5 MẪU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (02GTTT)

MẪU 1 BH

MẪU 2 BH

MẪU 3 BH

MẪU 4 BH

MẪU 5 BH